شورای سیاستگذاری
حشمت‌اله رحیمیان
رئیس
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیکی: rahimian.h [at] gmail.com
کمیته علمی
مسعود احمدزاده
دبیر کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ahmadz [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
امیر میرزادی گوهری
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mirzadighohari [at] ut.ac.ir