حمایت کنندگان اصلی
حامی یا همراه نوع توافقی (میزان کمک براساس توافق)
شرکت دانش میوه خاور میانه
شرکت بازارگان کالا