تغییر شماره کارت مربوط به واریز هزینه ثبت نام و سایر هزینه های کنگره
1398-02-28

به اطلاع متقاضیان محترم شرکت کننده نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران می رسانیم که شماره کارت اعلام شده در فراخوان دوم (6273539991665508) ملغی شده است و در حال حاضر پرداخت هزینه ثبت نام و سایر هزینه های کنگره به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۴۸۴۳۰۷۰ (بانک تجارت) ، به نام انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران  ( از طریق دستگاه خود پردازATM) امکان پذیر می باشد.