موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1230-FIPPC (R2) اپیدمیولوژی بیماری لکه طاووسی زیتون در شرایط آب و هوائی شهرستان طارم استان زنجان شمس اله نجفی، حسین صارمی، حسین جعفری، حشمت اله امینیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1157-FIPPC (R2) اثبات بیماری‌زائی یک جدایه‌ی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی از علف هرز عروسک پشت پرده و شناسایی چند میزبان‌های وحشی ویروس از جنوب شرق ایران مرضیه شمشیری سرخ آبادی، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی، حجت رضائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1113-FIPPC (R3) اثر Bacillus velezensis strain OEE1 به عنوان یک باکتری اندوفیت زیتون بر کنترل بیولوژیک تعدادی از بیمارگرهای قارچی و شبه‌قارچی علی چناری بوکت، لاساد بالبحری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1291-FIPPC (R1) اثر آنتاگونیستی Streptomyces fulvissimus در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه گندم و بهبود شاخص‌های رشد در شرایط تنش خشکی رسول اکبرپور، کیوان بهبودی، عارف مرادپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1292-FIPPC (R3) اثر آنتاگونیستی باکتری Streptomyces fulvissimus بر عامل مرگ گیاهچه گوجه‌فرنگی ناشی از Rhizoctonia solani رسول اکبرپور، عارف مرادپور، کیوان بهبودی، امید اتقیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1295-FIPPC (R2) اثر بازدارندگی اسانس زنیان (Trachyspermum sp.) بر روی قارچ‌های Gaeumannomyces graminis و sorokiniana Bipolaris عارف مرادپور، رسول اکبرپور، امید اتقیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1153-FIPPC (R3) اثر باکتری های اندوفیت زعفران در بیوکنترل قارچ Fusarium culmorum عامل پوسیدگی پیاز زعفران و بررسی فعالیت آنزیمی آنها در آزمایشگاه زهزه قدیری، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1278-FIPPC (R2) اثربخشی ضدمیکروبی اسانس‌های چند گیاه دارویی علیه قارچ Rhizoctonia solani کمال آرژه، کیوان فری، مریم خضری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1315-FIPPC (R2) اثر روغن میخک ارگانیک (بیوزدا) روی برخی قارچ های بیمارگر در برخی سردخانه های میوه ایران آزاد عمرانی صباغی، وحید بیات، امید اتقیا، محمد جوان نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1322-FIPPC (R2) اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال و اجزای تشکیل دهنده ی آن برکنترل قارچ Alternaria spp بیماریزا در مرکبات ندا سمندری نجف آبادی، پریسا طاهری، سعید طریقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1294-FIPPC (R2) اثر نماتدکشی عصاره‌ی بذر چای روی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاهی صدیقه راحمی، علی سراجی، احسان کهنه، صنم صفائی چائی کار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1337-FIPPC (R4) ارتباط فیلوژنتیکی جدایه‌های (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر درختان زردآلو در استان آذربایجان‌شرقی با جدایه‌های Pss عامل شانکر هسته‌داران در سایر کشورها یلدا واصبی، رضا خاک ور، بوریس ویناتزر، محمد مهدی فقیهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1329-FIPPC (R2) ارزیابی Halothiobacillus neapolitanus و گوگرد در کنترل بیماری پاخوره‌ی گندم آرش وفایی، کیوان بهبودی، حسین بشارتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1128-FIPPC (R2) ارزیابی برخی عناصر کم‌مصرف بر نماتد Meloidogyne javanica در گیاه بامیه صابر رستمی، حبیب اله چاره گانی، محمد عبدالهی، رسول رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1260-FIPPC (R4) ارزیابی تاثیر تیمار آب گرم، واکس و نگهدارنده زدامیکس بر روی پوسیدگی پرتقال ناول در سردخانه و انبار معمولی مازیار فقیه نصیری، آزاد عمرانی صباغی، مهدی قنبری مال خلیفه، سیده الهام سید قاسمی، کاظم نجفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1338-FIPPC (R3) ارزیابی تاثیر عصاره الکلی ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم سلولاز گونه های آلترناریا بیماری زا در مرکبات فاطمه مقصودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1326-FIPPC (R3) ارزیابی توانایی سودوموناس‌های فلورسنت در مهار زیستی Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره گندم فاطمه جمالی، آمنه حاجی زاده، فرشته بیات، احمد قاسمی، لیلا کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1123-FIPPC (R2) ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیب زمینی و القاء مقاومت در غده های آلوده ناهید گرایلی، حبیبه حاجیان ملکی، ساره بقائی راوری، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1210-FIPPC (R3) ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی استرپتومیسس های خاکزاد علیه قارچ بیمارگرFusarium oxysporum f.sp. cumini عامل بیماری پژمردگی گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) مژگان گلمرادی زاده، غلامحسین شهیدی بنجار، سونیا عقیقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1115-FIPPC (R3) ارزیابی متابارکدینگ مایکوبیوتای اندوفیت بذرهای کنجد و کاج به ترتیب در پاکستان و کل اروپا: الگوهای هم‌زیستی معنی‌دار مابین اندوفیت‌های قارچی با گونه‌های گیاهی رشد یافته در مکان‌های جغرافیایی مختلف علی چناری بوکت، لاساد بالبحری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1273-FIPPC (R5) ارزیابی مقادیر مختلف ترکیب تجاری(ماریگلد ان - سی) در کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne spp. روی انار و پسته صادق جلالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1201-FIPPC (R2) ارزیابی مقاومت ترکیب‌های پیوندی گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici فاطمه مولاقلیزاده، رامین حاجیان فر، حسین صارمی، رضا صالحی محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1268-FIPPC (R3) ارزیابی واکنش چند رقم گندم در برابر بیماری لکه‌نواری باکتریایی در استان آذربایجان‌غربی کمال آرژه، مریم خضری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1204-FIPPC (R3) استفاده از گیاهچه‏ی باقلا برای تشخیص Phytophthora pistaciae عامل گموز پسته از سایر گونه‏های فیتوفتورا زهرا میرسلیمانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1161-FIPPC (R2) اعتبار سنجی دو SNP‌ وابسته به مقاومت به Fusarium oxysporum در کولتیوارهای تجاری چغندرقند سمیه مشاری، سیدباقر محمودی، رقیه همتی، پیرجورجیو استواناتو، عادل پدرام مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1186-FIPPC (R1) افزایش فعالیت آنزیم‌های دفاعی مؤثر در القای مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici، در پاسخ به کاربرد چند جدایه بیوکنترلی شهناز آل آقائی، سعید رضائی، مصطفی عبادی، حمیدرضا زمانی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1318-FIPPC (R2) القاء تحمل به شوری در گیاه خیار توسط برخی باکتری‌های پروبیوتیک روح اله صابری ریسه، فریبا فتحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1309-FIPPC (R2) آماده سازی نانوکپسولاسیون آلژینات-بنتونیت VRU1 Bacillus subtilis و بررسی اثر کنترل کنندگی آن بر روی Rhizoctonia solani لوبیا مژده مرادی پور، روح اله صابری ریسه مقاله پذیرفته شده است
29 1168-FIPPC (R2) آنالیز تبارزایی توالی دو ژن پروتئین حرکتی و پوششی جدایه ویروس موزاییک توتون از استان گلستان شریفه دبیری، زهره مرادی، محسن مهرور، محمد زکی عقل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1167-FIPPC (R2) آنالیز توالی ژن CI پوتی ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در ایران شریفه دبیری، زهره مرادی، محسن مهرور، محمد زکی عقل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1253-FIPPC (R2) آنالیز فیلوژنتیکی جدایه‌های Grapevine Pinot gris virus ردیابی شده از تاکستان‌های استان زنجان کیمیا تخمه چی، داود کولیوند، رقیه مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1275-FIPPC (R2) اولین گزارش از Chaetomium sp. عامل کپک سبز زیتونی کمپوست قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) در مازندران عارفه اصغری، مریم سلمانی، مرتضی باقرنژاد، عبدالرضا فروتن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1114-FIPPC (R3) اولین گزارش از Peronospora belbahrii عامل سفیدک داخلی ریحان در غرب ایران هادی خاطری، ناهید معرف‌زاده، صمد جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1188-FIPPC (R4) اولین گزارش از بیماری پوسیدگی فوزاریومی قائده ساقه ذرت شیرین در ایران. مجتبی قلندر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1219-FIPPC (R2) اولین گزارش از بیماری جاروک نی (Phragmites australis) در ایران مهدی آزادوار، محمدرضا سالاری، Fabio Quaglino، Piero A. Bianco، حمیدرضا علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1118-FIPPC (R3) اولین گزارش از بیماری جرب خیار ناشی از Cladosporium cucumerinum در استان کرمانشاه شیوا قنبری، صمد جمالی، هادی خاطری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1247-FIPPC (R2) اولین گزارش از پوسیدگی میوه کیوی در اثرPhomopsis sp. از ایران عیسی ناظریان، ایرج بهمنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1304-FIPPC (R3) اولین گزارش از سه گونه فوزاریوم همراه با سرخشکیدگی زبان گنجشک در ایران زهرا پری پور، مهدی داوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1119-FIPPC (R3) اولین گزارش از سوختگی سپتوریایی جعفری ناشی از Septoria petroselini در استان کرمانشاه شیوا قنبری، صمد جمالی، هادی خاطری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1139-FIPPC (R2) اولین گزارش از قارچ Alternaria alternata عامل لکه برگی درخت ماگنولیا در ایران اعظم نجفی کهکی، رقیه همتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1267-FIPPC (R3) اولین گزارش از لکه کرکی گردو ناشی از Pseudomicrostroma juglandis در مازندران First report of walnut downy leaf spot caused by Pseudomicrostroma juglandis in Mazandaran منصوره باکویی کتریمی، عارفه اصغری، مریم سلمانی، مهسا عبداله زاده، عبدالرضا فروتن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1165-FIPPC (R1) اولین گزارش از وقوع آلودگی گیاه شوید (Anethum graveolens) به قارچ Itersonilia perplexans در ایران پرسا تیموری، سید وحید علوی، فائزه فلکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1331-FIPPC (R3) اولین گزارش شناسایی نژاد (TTKSK (Ug99 عامل زنگ ساقه‌ی گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) از شمال‌غرب ایران رامین روح پرور، علی عمرانی، احمد رضایی، سعید رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1270-FIPPC (R2) باکتری Sphingomonas sp. تهدید جدید برای گیاهان سبزی و صیفی و زینتی وحید کشاورز توحید مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1155-FIPPC (R2) بیان پروتئین‌های مرتبط با فتوسنتز دربرهمکنش باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis(عامل بلایت باکتریایی گردو) دو رقم حساس و مقاوم نهال‌های گردو با الکتروفورز دوبعدی شفیقه اسکندری، رضا خاک ور، محمود تورچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1353-FIPPC (R1) برخی از گیاهان زینتی میزبان قارچ Athelia rolfsii در گلخانه های مازندران عیسی ناظریان، حسین بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1254-FIPPC (R2) برررسی فعالیت ضدویروسی عصاره سه گونه جلبک دریایی خلیج فارس در کاهش شدت بیماری ویروس وای سیب زمینی(pvy ) در شرایط گلخانه ای معصومه خود، سعید نصرالله نزاد، محمدبایرام قرنجیک، زینب زارع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1330-FIPPC (R2) بررسی اثر آنتاگونیستی باکتری Delftia acidovorans در کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی مهسا علی میرزائی، پژمان خدایگان، روح الله صابری ریسه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1237-FIPPC (R5) بررسی اثر تلفیقی عصاره میخک و باکتری Bacillus subtilis بر عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم مژده دوستی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1239-FIPPC (R3) بررسی اثر تلفیقی قارچ Trichoderma harizianum و باکتریBacillus subtilis در بهبود شاخص های جوانه زنی گیاهچه گندم (Triticum aestivum.L) مژده دوستی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1279-FIPPC (R1) بررسی اثر تیمار عصاره قارچ Ascochyta rabiei بر بیان موقت ژن گزارشگر GUS نرگس صادقی، مجتبی ممرآبادی، فرهاد شکوهی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1122-FIPPC (R2) بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخص‌های تعیین کننده شدت بیماری‌زایی در بیمارگر انباری سیب زمینی،Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum حبیبه حاجیان ملکی، ساره بقائی راوری، محمد مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1149-FIPPC (R3) بررسی اثر ضدقارچی عصاره اتانولی چند گیاه دارویی بومی بلوچستان بر رشد قارچ Fusarium mangiferae جمیله ایرندگانی، حسین پیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1262-FIPPC (R3) بررسی اثر عصاره میخک بر قارچ Botrytis cinerea و باکتری آنتاگونیست subtilis Bacillus پگاه طهماسبی، مسعود احمدزاده، Reza Sadeghi مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1133-FIPPC (R2) بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی آویشن باغی، مرزه و زوفا بر تفریخ تخم نماتد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط آزمایشگاهی کوثر صیدمرادی، علی اکبر فدایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1340-FIPPC (R4) بررسی اثر مخمرهای آنتاگونیست و گاز ازن در کنترل بیماری‌های کپک آبی و خاکستری سیب لیلا ابراهیمی، رضا صادقی، حشمت اله امینیان، محمود شیخ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1147-FIPPC (R3) بررسی اثر مقایسه سه گونه آنتاگونیستTrichoderma در کنترل عامل بیماری کپک خاکستری رز Botrytis cinerea زینب کیخسروی، علیرضا فرخی، حسن قاسمیان اردستانی، نیما خالدی، محبوبه موسوی، سمیه صیفوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1300-FIPPC (R4) بررسی امکان کنترل بیولوژیکی پوسیدگی فوزاریومی ریشه باقلا با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست منوچهر یارمحمدی، هادی رهاننده، شمس اله نجفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1170-FIPPC (R2) بررسی امکان مهار زیستی Phoma lingam توسط باکتری‌های اندوفیت ریشه کلزا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه کمال صادقی، میلاد آئینی، محمدرضا مهدیخانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1171-FIPPC (R2) بررسی باکتری‌های القاکننده‌ رشد در القای آنزیم‌های مرتبط با مقاومت در فلفل‌دلمه‌ای میلاد آئینی، کمال صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1140-FIPPC (R5) بررسی برخی از علل زوال چنار در شهر تهران اعظم نجفی کهکی، رقیه همتی، مرتضی رحمان زاده، حسین صادقی، زهرا فرمهینی فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1130-FIPPC (R2) بررسی بیماری‌زایی Curvularia australiensis در برخی از گندمیان در جنوب ایران سپیده فکری کهن، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1332-FIPPC (R2) بررسی تاثیر بازدارندگی Streptomycetes خاکزاد علیه بیمارگر Phytophthora nicotianae عامل بیماری پوسیدگی طوقه وریشه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه مژگان گلمرادی زاده، ریحانه میجانی، غلامحسین شهیدی بنجار، سونیا عقیقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1196-FIPPC (R2) بررسی تاثیر فعالیت ضد قارچی چند جدایه از باکتری Lactobacillus plantarum در مقابل گونه های فوزاریوم بیمارگر خاکزاد گیاهی Fusarium spp در شرایط آزمایشگاهی. نیما اکبری اوغاز، کامران رهنما، رقیه حبیبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1285-FIPPC (R5) بررسی تحمل یا حساسیت ارقام جدید کیوی به عامل شانکر باکتریایی مرتضی گل محمدی، سیده نجمه بنی هاشمیان، مالک قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1352-FIPPC (R2) بررسی ترکیب فرموله شده چند اسیدآلی گیاهی برپایه اسید کربوکسیلیک درکنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه چمن سیاوش یونسی، زینب کیخسروی، مهدی سعادتی، علیرضا فرخی، فرزاد رحمانی، محبوبه موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1354-FIPPC بررسی تغییرات بیان ژن های دفاعی در گیاه گوجه فرنگی آلوده به قارچ عامل بیماری لکه موجی Alternaria alternata گیتی علیزاده مقدم، مهدی نصراصفهانی، زهرا رضایتمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1117-FIPPC (R2) بررسی تنوع جدایه‌های Pseudomonas syringae درختان میوه هسته‌دار شمال غرب و شرق کشور آرزو اعلمی دله زی، سعید طریقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1159-FIPPC (R3) بررسی توانایی جدایه‌های سودوموناس در القا مقاومت در دیسک برگی گیاه سیب‌زمینی علیه قارچ Fusarium solan سحر تدین، سعید طریقی، مجتبی ممرابادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1355-FIPPC بررسی حساسیت و تنوع ژنتیکی ارقام تجاری گوجه فرنگی به بیماری لکه موجی گوجه فرنگیAlternaria alternata گیتی علیزاده مقدم، مهدی نصراصفهانی، زهرا رضایتمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1348-FIPPC (R2) بررسی خصوصیات بیوکنترلی جدایه ای از Pseudomonas sp. از مزارع گندم استان گلستان نگار باقری، مسعود احمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1240-FIPPC (R2) بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک خیار از گیاه بومادران (Achillea spp.) فائزه السادات ابطحی، سیده لاوین نورانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1213-FIPPC (R2) بررسی خواص آنتاگونیستی قارچ Trichoderma sp. دربرابرگونه غالب فوزاریوم های (Fusarium spp) عامل پژمردگی فوزاریومی درختان سرو فضای سبز منطقه 15 تهران زهرا پرستار، آزاده نوری اصل، شیوا عباسپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1298-FIPPC (R3) بررسی روش‌های کنترل نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) در باغات کیوی زهره علی‌پور پلنگ‌کلی، سالار جمالی، صدیقه موسی‌نژاد، حسن پدرام‌فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1099-FIPPC (R3) بررسی ساختار ژنومی خانواده ژن های mlo در گیاه هلو Prunus persica زهرا کاشیها، هیمن صالحی، بهمن بهرام نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1302-FIPPC (R2) بررسی سطوح آنزیم‌های دفاعی در نهال‌های پسته تیمار شده با قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica فاطمه مهدی نژاد، ابراهیم صداقتی، اعظم زین الدینی ریسه، حسین علایی شاه ولی انار، محمد مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1172-FIPPC (R5) بررسی عملکرد 5 ژوتیپ سیب‌زمینی در برابر مایه‌زنی با PVY و PVX اسماعیل فیضی خواجه، نعمت سخندان، جابر پناهنده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1283-FIPPC (R6) بررسی عوامل بیماریزای زوال درختان مرکبات در استان‌های فارس، هرمزگان و کرمان مرتضی گل محمدی، مهدی آزادوار، محمدرضا صفرنژاد، محمد مهدی فقیهی، سیده نجمه بنی هاشمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1297-FIPPC (R2) بررسی عوامل بیماری زای قارچی چمن در فضای سبز شهری اهواز و ملاثانی وحید کشاورز توحید، یاسمین حمیداوی محمد پور، پریا امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1357-FIPPC (R1) بررسی فعالیت آنتاگونیستی باکتری Bacillus pumilus در کنترل بیماری آتشک سیب و گلابی و بلاست مرکبات در شرایط درون آزمایشگاهی سمن فیروزیان بندپی، حشمت اله رحیمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1333-FIPPC (R2) بررسی فعالیت ضد قارچی نانو اکسید روی (ZnO) روی شش گونه بیماریزای فوزاریوم سمیرا عنایتی، مهدی داوری، عزیز حبیبی ینگجه، عسگر عباداللهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1107-FIPPC (R1) بررسی قابلیت بیوکنترلی مخمر اندوفیتی جداسازی شده از درختان پسته استان خراسان رضوی والا رضوانی، پریسا طاهری، حمیدرضا پوریانفر، احمد درخشان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1288-FIPPC (R2) بررسی کارآیی تعدادی از نمک‌های آلی و معدنی در کنترل بیماری فوزاریومی پوسیدگی خشک سیب‌زمینی مجتبی مرادزاده اسکندری، ندا فریدون نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1334-FIPPC (R1) بررسی کارایی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه در ایران طی سالهای 1397 و 1398 از طریق کاشت و اجرای خزانه های تله زنگ سیاه در مناطق مختلف کشور علی ملیحی پور، صفرعلی صفوی، محمود نصرالهی، غلامحسین احمدی، سید نصرت اله طباطبایی فرد، رحیم هوشیار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1145-FIPPC (R3) بررسی کنترل بیولوژیک عامل بدشکلی انبه Fusarium mangiferae توسط گونه‌های تریکودرما جمیله ایرندگانی، مهدی پیرنیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1349-FIPPC (R2) بررسی نژادهای فیزیولوژیکی زنگ سیاه گندم منصور کریمی جشنی، محمد رضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1187-FIPPC (R1) بررسی نماتدهای فراریشه گیاه شمشاد(Euonymus japonicus) در پارک شهر تهران علیرضا حسیبی، نصیب محمدامینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 1179-FIPPC (R2) بررسی وجود توکسین در عصاره فیلتر شده کشت قارچ Verticillium alfalfae و نقش آن در بروز علایم بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی یونجه ( Medicago sativa L.). مجتبی قلندر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1263-FIPPC (R2) بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و مولکولی باکتری عامل بیماری گال طوقه درختان میوه هسته‌دار و سیب کیوان فری، مریم خضری، مینا راستگو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 1347-FIPPC (R6) بررسی و شناسایی عامل زوال درختان چنار در خیابان های ولیعصر ( عج ) ، فلاحی و طاهری در منطقه یک شهرداری تهران داریوش مهرشاهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1241-FIPPC (R2) برهمکنش باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae و نماتد Meloidogyne javanica روی لوبیا در شرایط گلخانه آمنه صادقی، رسول رضائی، حبیب اله چاره گانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1319-FIPPC (R2) برهمکنش باکتری Ralstonia solanacearum و نماتد Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه معصومه پناهی، رسول رضائی، حبیب اله چاره گانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1356-FIPPC (R1) بیماری لکه برگی، تهدیدی جدید علیه کیوی در ایران الهه واثقی، پژمان خدایگان، فرید بیکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1206-FIPPC (R2) پایش بیماری‌های مهم کلزا در مزارع استان گلستان محمدعلی آقاجانی، مهسا صناعی، مهدی آقاجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1238-FIPPC (R1) پایش بیماری‌های مهم گندم در مزارع استان گلستان محمدعلی آقاجانی، مهسا صناعی، مهدی آقاجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1160-FIPPC (R7) پتانسیل جدایه های Streptomyces غیر بیماریزا در کنترل بیماری اسکب سیب زمینی مریم رمضانی مقدم، ساره بقائی راوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 1198-FIPPC (R5) پتانسیل ضد میکروبی باکتری های ریزوسفر روناس در برابر تعدادی باکتری بیمارگر گیاهی سیدمحمود میرخلیلی، ساره بقائی راوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1156-FIPPC (R3) پتانسیل کنترل زیستی جدایه های Pseudomonas fluorescens در برابر باکتری عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی محمد غلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1218-FIPPC (R3) پیشنهاد یک گونه جدید برای جنس (Labrys Qing & Bert, 2018 (Nematoda: Tylenchidae پرناز مرتضوی، یوسف پناهنده، ابراهیم پورجم، خواکین ابولفیا، شیده موجرلو، علی روشن بخش، مجید پدرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1221-FIPPC (R2) پوسیدگی ریشه توت فرنگی در اثر Ilyonectria (=Neonectria) macrodidyma در گلخانه های استان کرمان آزاده حبیبی، زینب میرزاده آبگرمی، بنفشه صفایی فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1224-FIPPC (R5) تأثیر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات در القای مقاومت نسبت به نماتد زخم ریشه (Pratylenchus loosi) سیده زیور حسینی شاکر، علی سراجی، سالار جمالی، صنم صفائی چائی کار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1112-FIPPC (R3) تأثیر باکتری‌های آنتاگونیست سودموناس فلورسنت بر ریخت شناسی و جوانه زنی اسپور قارچ Fusarium culmorum عامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم فاطمه مقدم دیمه، سعید طریقی، پریسا طاهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1127-FIPPC (R2) تاثیر برخی از عناصر پرمصرف بر بادمجان (Solanum melongena L.) آلوده به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه‌ای سمانه مظفریان، حبیب اله چاره گانی، محمد عبدالهی، رسول رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1125-FIPPC (R2) تأثیر سالیسیلیک اسید و نانو کود کلات سیلیسیوم بر گیاه بامیه آلوده به نماتد Meloidogyne javanica ناهید خسروی، سمانه سخن شنج شکوهی، حبیب اله چاره گانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1255-FIPPC (R2) تاثیر عصاره چند گونه جلبک دریایی روی ویروس وای سیب زمینی معصومه خود، سعید نصرالله نزاد، بایرام محمد قرنجیک، زینب زارع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1148-FIPPC (R1) تاثیر عصاره‌های آبی و اتانولی آویشن، رزماری و اکالیپتوس بر بیماری لکه نواری باکتریایی گندم مریم قرمزی نژاد، عبدالرحمن معتمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1215-FIPPC (R6) تاثیرقارچکش بیولژیک تهیه شده از تریکودرمای جهش یافته بر کاهش بیماری مرگ گیاهچه گوجه فرنگی پریسا سلمانی فرد، سمیرا شهبازی، حامد عسگری، پیمان فروزش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1307-FIPPC (R2) تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و تریکودرما بر شاخص‌های بیماریزای نماتد ریشه‌گرهی در پسته و شاخص‌های رشدی گیاه فاطمه مهدی نژاد، ابراهیم صداقتی، اعظم زین الدینی ریسه، حسین علایی شاه ولی انار، محمد مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1166-FIPPC (R4) تجزیه ژنتیکی مقاومت گیاهچه‌ای به دو جدایه قارچ Cochliobolus sativusعامل بیماری لکه قهوه‌ای معمولی جو به روش تجزیه ارتباط محمد امین مزینانی، سعید نواب پور، رضا اقنوم، خلیل زینلی نژاد، محمد علی دهقان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1327-FIPPC (R2) تشدید علائم ریشه ریشی چغندرقند در آلودگی توام دو ویروس سوختگی سیاه چغندر و رگبرگ زرد نکروتیک چغندر شیرین فرزادفر، رضا پوررحیم، سیدباقر محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 1234-FIPPC (R3) تعیین بازتاب طیفی بوته‌های گندم آلوده به بیماری سوختگی فوزاریومی خوشه گندم با استفاده از طیف سنج فیلداسپک هانیه نادری، کسری شریفی، میرمسعود خیرخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 1146-FIPPC (R2) تعیین ترادف قطعه کوچک و ژن غیر ساختمانی قطعه M جدایه تره ویروس لکه زرد زنبق (Iris yellow spot virus) حسین بیات، مسعود شمس بخش، افشین حسنی مهربان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1290-FIPPC (R2) تکثیر و همسانه سازی ژن پروتئین حرکتی ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران مهسا محمدلو، داود کولیوند، حسین حمیدی بنایم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1269-FIPPC (R2) تنوع زیستی مخمرهای اپیفیت حبه‌های انگور در برخی از مناطق منتخب انگورخیز شمال‌غرب ایران بهاره قنبرزاده، اسداله بابای اهری، مهدی ارزنلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 1250-FIPPC (R2) توان آنتاگونیستی جدایه های تریکودرما در مقابل Fusarrium oxysporum f. sp. ciceris در شرایط آزمایشگاه و گلخانه حسن یونسی، عیدی بازگیر، مصطفی درویش نیا، خسرو چهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1158-FIPPC (R3) جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی استرین های سودوموناس آنتاگونیست علیه گروه‌های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solan سحر تدین، سعید طریقی، مجتبی ممرابادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1233-FIPPC (R3) جداسازی یک نانوویروس جدید از گیاه گَوَن در ایران پریسا حسن شیخی، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 1251-FIPPC (R2) جداسازی و شناسایی Brenneria alni همراه با بیماری شانکر درختان توسکای ییلاقی در ایران اسماعیل بساوند، پژمان خدایگان، حشمت اله رحیمیان، محمد مرتضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
119 1222-FIPPC (R2) جداسازی و شناساییRhizoctonia solani AG-4 عامل پوسیدگی طوقه و ریشه نعناع در کرمان آزاده حبیبی، زینب میرزاده آبگرمی، بنفشه صفایی فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1242-FIPPC (R5) جمع‌آوری و شناسایی Ganoderma spp., ( عامل پوسیدگی سفید ریشه) از میزبان های مختلف جنگل‌های شمال ایران سعیده احمدی فر، سید محسن حسینی، ابراهیم محمدی گل تپه، اکبر جاهدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1303-FIPPC (R3) درج ژن پروتئین پوششی ویروس لکه حلقه‌ای بافت مرده درختان هسته دار در پلاسمید بیانی pET28 سارا ابراهیمی، داود کولیوند، حسین حمیدی بنایم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 1200-FIPPC (R2) ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی بیمارگرهای عامل سفیدک پودری در چند گیاه زراعی در استان خوزستان زهرا مدهنی، رضا فرخی نژاد، مهدی مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1131-FIPPC (R3) ردیابی باکتری Pseudomonas tolaasii عامل لکه قهوه‌ای قارچ خوراکی در خاک پوششی با استفاده از قطعات بریده شده سیب زمینی مژده حمیدی زاده، سید محسن تقوی، ابراهیم اسداغی، حمزه مفاخری، عباس نیک نهاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1180-FIPPC (R2) ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea عامل بیماری پوسیدگی زغالی بلوط در زاگرس جنوبی سمانه احمدی دمیه، فریبا قادری، داریوش صفایی، حبیب اله چاره گانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1248-FIPPC (R2) ردیابی مولکولی و بررسی فیلوژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک معمولی لوبیا از مزارع لوبیا استان زنجان الهه جمالی، داود کولیوند، رحیم احمدوند، امید عینی گندمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
126 1301-FIPPC (R2) ردیابی، همسانه سازی و تعیین توالی کامل ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو از تاکستان‌های استان خراسان رضوی سارا قارونی کاردانی، محمودرضا کریمی شهری، هاشم کمالی، فاطمه آزاد دیسفانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1346-FIPPC (R4) ردیابی ویروس حلقه سیاه گوجه‌فرنگی (Tomato black ring virus) در تاکستان‌های کشور رضا پوررحیم، شیرین فرزادفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1325-FIPPC (R5) ردیابی ویروس نهان سیب زمینی (Potato latent virus) در مزارع سیب زمینی کشور رضا پوررحیم، شیرین فرزادفر، جعفر نیکان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1252-FIPPC (R2) ردیابی ویروئید استرالیایی انگور Australian grapevine viroid از تاکستان های استان زنجان سحر سلامی، داود کولیوند، محمد حاجی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1296-FIPPC (R3) روابط متقابل دو گونه قارچ Glomus mosseae و Glomus intraradices با نماتد مولد زخم ریشه چای فرشته یعقوبی، سالار جمالی، علی سراجی، احسان کهنه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
131 1124-FIPPC (R2) سبب شناسی ترشیدگی پیاز در استان اصفهان نفیسه مقیمی، مسعود بهار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
132 1178-FIPPC (R4) شباهت باکتری های درون ریسه ای دو قارچ اندوفیت بازیدیومیست با توان افزایش دهندگی رشد گندم میثم تقی نسب، حسین حقیقی، مارتین هارت، الگا بودیش، گرالد موزر، پتر کمفر، جعغرقلی ایمانی، استفانی گلیزر، کارل−هینز کوگل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
133 1154-FIPPC (R3) شناسایی Nattrassia mangiferae عامل بیماری سر خشکیدگی چنار و مقایسه اثر گونه های Trichoderma در کنترل عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی زینب کیخسروی، علیرضا فرخی، نیما خالدی، حسن قاسمیان اردستانی، اصغر صالح، محبوبه موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1220-FIPPC (R3) شناسایی باکتری های مرتبط یا همراه با بیماری شانکر و خیسی چوب درختان سنجد در ایران اسماعیل بساوند، پژمان خدایگان، حشمت اله رحیمیان، محمد مرتضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1314-FIPPC (R2) شناسایی ریخت شناختی و مولکولی قارچ های همراه بذر از برخی مزارع گندم در ایران نیما خالدی، فرشید حسنی، لیلا زارع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
136 1316-FIPPC (R1) شناسایی ریخت شناختی و مولکولی قارچ های همراه ریشه و طوقه گندم در استان گلستان نیما خالدی، فرشید حسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 1116-FIPPC (R3) شناسایی عامل سرخشکیدگی و زوال درختان لیمو در استان کرمانشاه هادی خاطری، صمد جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
138 1271-FIPPC (R3) شناسایی فاکتور بیماریزایی جدید از قارچ Cladosporium fulvum و برهمکنش آن با β-glucanase گوجه فرنگی منصور کریمی جشنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 1199-FIPPC (R2) شناسایی گونه Stagonosporopsis dorenboschii به عنوان عامل لکه برگی گیاه پاپیتال الهام امیردهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
140 1183-FIPPC (R1) شناسایی گونه‌های Curvularia همراه علائم مختلف در تعدادی از گیاهان زینتی چوبی در اهواز آتنا صافی، مهدی مهرابی کوشکی، رضا فرخی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
141 1135-FIPPC (R1) شناسایی گونه‌های قارچی مرتبط با بیماری های لکه برگی جو در مزارع جو استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از مفهوم تلفیقی گونه هاله دخانچی، اسداله بابای اهری، مهدی ارزنلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
142 1151-FIPPC (R2) شناسایی مورفولوژی و مولکولی عامل پژمردگی کنجد در استان کهگیلویه و بویراحمد معصومه مسلمی، فریبا قادری، کاووس کشاورز، حبیب اله چاره گانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1132-FIPPC (R3) شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با گیاه بامیه در استان خوزستان نیلوفر پور احتشام، صدیقه عظیمی، مجید پدرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1141-FIPPC (R4) شناسایی و پراکندگی بیماری مرگ سریع برگ‌های نخل خرما ناشی از Serenomyces phoenicis در خوزستان مجید امانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
145 1227-FIPPC (R3) شناسایی و پراکنش بیمارگرهای عامل زوال درختان بلوط منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر صادق جلالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
146 1342-FIPPC (R2) شیوع بیماری آلترناریایی سنبله و برگ در مزارع گندم کشور منصور کریمی جشنی، محمد رضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1311-FIPPC (R2) ظهور مجدد زنگ سیاه در ایران تهدیدی برای تولید گندم کشور علی ملیحی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
148 1324-FIPPC (R2) فعالیت ضدباکتریایی اسانس نعناع فلفلی تیمار شده با سالیسیلیک‌اسید روی سه گونه باکتری در شرایط آزمایشگاه حسن فاضلی، فاطمه شهریاری، سهیلا افکار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 1317-FIPPC (R2) فلور قارچی مرکبات در سردخانه های استان های مازندران و البرز و کنترل عوامل خسارتزای غالب امید اتقیا، آزاد عمرانی صباغی، وحید بیات، محمد جوان نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1195-FIPPC (R3) کارایی جدایه های برتر تریکودرما، کمپوست و ورمی کمپوست در مهار زیستی Fusarium oxysporum f. sp. ciceris در شرایط گلخانه حسن یونسی، عیدی بازگیر، مصطفی درویش نیا، خسرو چهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1336-FIPPC (R4) کنترل بیماری‌های کپک آبی و خاکستری سیب با استفاده از مخمرهای آنتاگونیست و گاز CO2 رضا صادقی، حشمت اله امینیان، لیلا ابراهیمی، محمود شیخ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
152 1289-FIPPC (R3) کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina)با استفاده از Streptomyces مریم گروسیان، کیوان بهبودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 1264-FIPPC (R4) کنترل زیستی قارچ Fusarium pseudograminearum عامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از تکنیک بیوپرایم بذر با باکتری Bacillus subtilis UTB96 محسن ساسانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
154 1231-FIPPC (R2) کنترل شیمیایی بیماری لکه طاووسی زیتون شمس اله نجفی، حسین صارمی، حسین جعفری، حشمت اله امینیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 1111-FIPPC (R4) گروه بندی باکتری های Streptomyces بیماری زای جدا شده از غده های سیب زمینی آلوده به بیماری جرب معمولی در استان همدان بر اساس ویژگی های فتوتیپی اشکان عالی محمدی، غلام خداکرمیان، یوسف مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1129-FIPPC (R2) گزارش اولیه از بیماریزایی باکتری Mycetocola sp. بر روی قارچ خوراکی تکمه‌ای مژده حمیدی زاده، سید محسن تقوی، ابراهیم اسداغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
157 1126-FIPPC (R3) ماهیت بذر بُرد ویروس ساردینیا پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی همراه با کاهش سطح تجمع دی ان ایِ ویروس در جنین بذر سعید تابعین، جیان پائولو آکوتو، امانوئلا نوریس، لائورا میوتزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1162-FIPPC (R2) میزبان‌های طبیعی جدید ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات در ایران سید مهدی بنی هاشمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
159 1134-FIPPC (R2) مشاهدات جدید ریخت شناسی و تبارشناسی برای گونه‌ای از جنس Sakia Khan, 1964 (Rhabditida; Tylenchidae) و پیشنهاد نهمین الگوی آرایش ناحیه لب در خانواده Tylenchidae Örley, 1880 سمیرا فداکار، یوسف پناهنده، محمد رضا عتیقی، ایرما تاندیگان دی لی، ابراهیم پورجم، مانوئل موندو-اوکامپو، خواکین ابولفیا، داوود کولیوند، فرحناز جهانشاهی افشار، مجید پدرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
160 1203-FIPPC (R1) مطالعه بیمارگرهای سفیدک حقیقی چند گیاه زینتی در استان خوزستان زهرا مدهنی، رضا فرخی نژاد، مهدی مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 1232-FIPPC (R2) مطالعه تاثیر سالیسیلیک اسید بر بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه نهال‌های پسته محسن جلالی فتح آبادی، فاطمه حسن زاده داورانی، امیر حسین محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 1277-FIPPC (R2) مطالعه ترانسکریپتوم چغندرقند در برهمکنش سازگار و ناسازگار با Heterodera schachtii راضیه قائمی، ابراهیم پورجم، ناصر صفایی، Bruno Verstraeten، سید باقر محمودی، رحیم مهرابی، Tina Kyndt مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
163 1217-FIPPC (R2) مطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای Xanthomonas arboricola اسما رحمان زاده، ساره بقائی راوری، عصمت مهدی خانی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1293-FIPPC (R1) مطالعه خاصیت ضد قارچی اسانس زنیان (Trachyspermum sp.) در مقابل Rhizopus stolonifers عارف مرادپور، امید اتقیا، رسول اکبرپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
165 1209-FIPPC (R1) مطالعه قارچ (Lev.) Arnaud Leveillula taurica به عنوان مهمترین عامل بیماریزا در گیاه Daphne mucronata Royle در عرصه های منابع طبیعی استان لرستان کرم سپه وند، مصطفی درویش نیا، سید اکبر خداپرست، عیدی بازگیر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 1305-FIPPC (R4) مطالعه کارآیی برخی قارچ‌کش‌های شیمیایی در کنترل بیماری‌ پوسیدگی ریزوکتونیایی طوقه و ریشه لوبیا حدیث شهبازی، مهدی نوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1299-FIPPC (R4) مطالعه مولکولی فیتوپلاسمای همراه عارضه کتابی شدن ساقه کلزا در ایران هادی محمودی، محمد سالاری، مریم غایب زمهریر، مرتضی قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 1246-FIPPC (R2) مطالعه نقش بیولوژیکی فاکتور رونویسی ZtAtf1 در قارچ Zymoseptoria tritici ناصر محمدی، رحیم مهرابی، امیر میرزادی گوهری، مظفر روستایی، ناصر صفایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1182-FIPPC (R1) معرفی، بررسی مکانیسم‌های عمل و توصیف ژنومی باکتری پروبیوتیک گیاهی Providencia rettgeri PGU فاطمه جمالی، فرشته بیات، الناز فاطمی حقیقی، الهه توکل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
170 1208-FIPPC (R2) معرفی گیاه نیمه انگلLoranthus grewinki به عنوان مهمترین عامل خسارت‌زا در درختان‎جنگلی‎کیکم در منطقه جنگلی‎نوژیان از استان لرستان کرم سپه وند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1137-FIPPC (R2) معرفی میزبان های جدید اعضای جنس Orthotospovirus از ایران حسین بیات، عیسی ناظریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
172 1235-FIPPC (R4) مقایسه پهنه بندی مناطق مستعد وقوع بیماری فوزاریوم خوشه گندم در استان گلستان با استفاده از مدل‌های فازی و سلسله مراتبی در سیستم اطلاعات جغرافیایی هانیه نادری، میرمسعود خیرخواه، کسری شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
173 1272-FIPPC (R3) مقایسه ی روش های ذخیره سازی میسلیوم های گونه های Ganoderma و تاثیر آن بر میزان رشد میسلیوم ها در بازه ی زمانی طولانی حسین ریاحی، سمیه کی پور، حانیه شهرآئینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 1259-FIPPC (R1) مقاله کلیدی: مدیریت بیماریهای پس از برداشت با روش های جایگزین قارچکش های شیمیایی آزاد عمرانی صباغی، امین انتظاری آبندانکشی، وحید بیات مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
175 1177-FIPPC (R2) مهار زیستی بیماری Borytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری رز در شرایط invitro و گلخانه ای نسترن جعفری صیقلان، محمد رضا صفری مطلق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
176 1257-FIPPC (R6) نخستین گزارش از بیماری‌زایی Bipolaris australiensis روی گونه‌های کاکتوس‌ سحر کمالی سروستانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
177 1185-FIPPC (R2) نخستین گزارش گونه های قارچ Fusarium همراه گیاه خشخاش در افغانستان حبیب الله بهلولزاده، حسین صارمی، محمد جوان نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
178 1274-FIPPC (R2) نرم‌افزار رایانه‌ای تحت وب تشخیص گونه‌های قارچی (FUNGID)، مطالعه موردی: جنس Phaeoacremonium محدثه فرشباف بدر، سمانه نوریان بارانلو، علی چناری بوکت، علیرضا علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 1202-FIPPC (R3) نقش باکتری‌های اندوفیت‌ سیب‌زمینی در کنترل زیستی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum نسیبه محمدنژاداقدم، ساره بقایی راوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1191-FIPPC (R2) نقش بهداشت نخلستان خرما در کاهش آلودگی بیماری خامج (Khamedj) در استان خوزستان مجید امانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
181 1323-FIPPC (R3) نقش عوامل پروبیوتیک میکروبی در تجزیه مایکوتوکسین زرالنون و بهبود عملکرد و سلامت گیاه گندم نگار باقری، زهرا داوودی، مسعود احمدزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
182 1245-FIPPC (R2) نقش فاکتور رونویسی ZtRlm1 در بیماریزایی و تولید پیکنید قارچ Zymoseptoria tritici ناصر محمدی، رحیم مهرابی، امیر میرزادی گوهری، مظفر روستایی، ناصر صفایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
183 1181-FIPPC (R2) همراهی Colletotrichum gloeosporioides با پوسیدگی ساقه و طوقه شفلرا در اهواز آتنا صافی، مهدی مهرابی کوشکی، رضا فرخی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
184 1192-FIPPC (R3) همراهی باکتری Candidatus Liberibacter asiaticus با عارضه زوال مرکبات در استان‌های جنوبی ایران مهدی آزادوار، مرتضی گل محمدی، محمدرضا صفرنژاد، محمدرضا سالاری، سیاوش سماوی، محمد مهدی فقیهی، مریم غایب زمهریر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
185 1320-FIPPC (R2) همسانه‌سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه ایرانی ویروس سوختگی سیاه چغندرقند (BBSV) در باکتری Escherichia coli شیرین فرزادفر، رضا پوررحیم، سیدباقر محمودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
186 1236-FIPPC (R3) هندوانه، میزبان جدید و مهم ویروس پیچیدگی برگ کنجد در استان کرمان خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی، وحید حسن وند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
187 1184-FIPPC (R2) وضعیت آلودگی نسبت به نماتد ریشه گرهی در باغات زیتون منطقه رودبار سارا حیدری منجیلی، سالار جمالی، محمدرضا عباسی مژدهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
188 1223-FIPPC (R2) وقوع آلودگی فیتوپلاسمای همراه با زردی برگ گل نرگس در استان خراسان جنوبی هادی محمودی، محمد سالاری، مریم غایب زمهریر، مرتضی قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
189 1256-FIPPC (R2) وقوع یک آلودگی پولروویروسی در مزارع کلزا و انتقال آن توسط شته مومی کلم در استان کرمانشاه راحله امینی، هادی خاطری، ناهید معرف‌زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
190 1226-FIPPC (R1) وقوع ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی بر روی فلفل دلمه ای در استان اصفهان مریم رستگار، صادق جلالی، محمد رضا باقری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
191 1109-FIPPC (R2) وقوع و شیوع فیتوپلاسمای عامل بیماری جاروک بادام در درختان بادام و هلو در استان چهارمحال و بختیاری (سامان) نیلوفر مسیبی، مجید صیام پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است